maandag 25 mei 2015

De dagen zonder Jasper. The days witout Jasper


Het was een hele verandering om de winkel binnen te komen zonder te wachten op de oude hond. En de lichamelijke pijn deed haar soms krimpen. Ze bracht de morgen door met spullen van Jasper in haar auto te leggen , die thuis werden gewassen. Ondertussen waren Magda , de krantenvrouw en haar trouwe buurvrouw Marleen al eens binnen gekomen. Iedereen was in tranen. Enkele klanten waren ook getuige van het verdriet in de winkel.
Zo gingen uiteindelijk de dagen door. Het was zo stil en eenzaam. Hoe moest ze nu verder? Magda vond dat er een pup moest komen. Maar ze was toch al op leeftijd. " maar nee, Jet, je bent zo fit als een hoentje. We zijn er met z'n allen wanneer er wat is van ziekte enz. Het kan nog best. Jet dacht daar toch anders over. Ze moest eerst eens even weg van de winkel en van de herrinneringen. Zo besloot ze gebruik te maken van het lange vrije weekend om eens naar de kust van Frankrijk te rijden, daar een mooie lange wandeling te maken bij Cap-Gris Nez en een beetje verder te trekken. Eens alles op een rijtje zetten. Ook dat had ze gedaan. De eenzaamheid ging er echt niet mee weg. De wandeling zonder Jasper was eigenlijk ongezellig en de reis werd al snel ingekort omdat de ruitenwissers het niet meer deden. Nu was het maandag en zat ze met pijn in haar hart weer in haar oude winkel. De ziel was eruIt, dat was het. Misschien moest ze een oudere hond nemen. Nee, zei een ander, met een pup heb je heel jong leven om je heen en dat lijkt niet op Jasper. Je hebt het super druk en er gebeuren altijd dingen waar je om kan lachen . 
Er was ergens een nestje bij een mevrouw die alles had gedaan om een gezond nestje te kweken. Het zag er zo goed uit. De verleiding werd dan ook alle dagen groter. Ze had nog 2 mannetjes en 6 kopers. Maar ze mocht komen en dat ging a.s. Zondag gebeuren.
Nu eens kijken tussen de boeken of er nog wat bij staat over de omgang met puppies.
Ja, er stonden genoeg boeken over het omgaan met puppies. Veel Labrador boeken. Ergens moest nog een boekje liggen over de jonge labrador geschreven door Esther Verhoef. Ze gebruikte voor haar boekje veel foto's van Jasper. Gelukkig kon ze dat nu niet vinden. 
Terwijl ze aan haar tafel zat ging de deurbel. Daar kwam Anna binnen, het jonge meisje dat zo verdrietig was omdat haar vader gestorven was. 

" Hallo Anna, hoe gaat het met je? Je ziet er zo leuk uit in je fleurige T- shirt. ", zei Jet tegen haar. Maar Anna zocht onder de tafel of ze Jasper zag. De mand stond er ook niet. " waar is Jasper ?" Vroeg ze onzeker, maar toen ze de hondenboeken op tafel zag liggen begreep ze dat Jasper er niet meer was. " " Heeft hij nog pijn gehad?" vroeg ze terwijl de tranen in haar ogen stonden. " Nee Anna, hij viel in slaap en is niet meer wakker geworden. We hebben hem wel een spuitje gegeven zodat hij niet meer wakker zou kunnen worden , want het zou anders niet fijn voor hem zijn geweest.
" Ja, hij was erg aan het sukkelen, nu heeft hij het vast erg fijn,"  zei ze met een brok in haar keel. 
" kom, laten we een lekkere kop thee zetten, want die kunnen we wel gebruiken nu", zei Jet .
"Gaat u weer een hond nemen? "vroeg Anna terwijl ze een boek in haar hand nam met een hele leuke tekening van een jonge labrador met een schoen in zijn bek. "Lijkt me wel een goed idee, anders bent u helemaal alleen met Grisou en dan wordt u eenzaam. ". "Nou, ik zat er over te denken, maar ik ben niet zo jong meer en dat maakt de beslissing moeilijk". "Nou, maar ik kom echt wel helpen wanneer het nodig is", zei het meisje blij. ""Dat is heel lief van je. Weet je wat , we proberen alletwee deze tekening na te tekenen. "Ja, leuk, En zo zaten ze bij een pot thee de middag door te brengen aan de grote tafel met potlood en papier.

In English


It was quite a change to enter the shop without the old dog appearing. The physical hurt sometimes seemed to have diminished her . She spent the morning putting stuff Jasper’s stuff in her car, which she had washed at home . Meanwhile, Magda , the newspaper woman and her trusty neighbour Marleen had already arrived. Everyone was in tears. Some customers also felt the sadness in the store.

The days eventually passed by. It was so quiet and lonely. How was she now? Magda felt that there had to be a puppy. But Jet felt that she was already elderly. "But no, Jet, you're as fit as a fiddle. We are all together when there is some disease etc.” It can still, however. Jet still thought differently. First she had to get away from the shop and her minders. So she decided to use the long free weekend to drive to the coast of France, to do a nice long walk at Cap Gris Nez and to move on a bit. Get things straight. They did. The loneliness was really not getting away. The walk without Jasper was actually unbearable and the trip was soon shortened because the windscreen wipers stopped working. Then it was Monday and she sat with pain her heart in her old shop. The soul was bared, that was it. Maybe she should take an older dog. No, said another, with a puppy you will have very young life around you and it won’t look like Jasper. You will be super busy and there will always be things happening that you can laugh at.
A lady had puppies and she had done everything to create a healthy litter. It looked so good. The temptation was became greater every day. She had 2 males and 6 buyers. But she could come and it would happen on Sunday.

Now she had to look at books about puppies and find out more.
Yes, there were plenty of books about puppies. Many Labrador books. One was a book about a young labrador written by Esther Verhoef. She used in her book many pictures of Jasper . Luckily, she did not find that one .

As she sat at her table , the doorbell rang . As Anna came in , the young girl was so sad because her father had died.
 
" Hi Anna , how are you ? You look so cute in your colorful T- shirt. " Jet told her. But Anna was looking under the table for Jasper . The basket also was not there. "Where's Jasper ? " She asked uncertainly , but when she saw the dog books on the table she saw that Jasper was not there . " " Does he still have pain ? " She asked as the tears in her eyes. " No , Anna, he fell asleep and did not wake up . We have given him a shot that he could not wake up , because otherwise it would not have been nice for him .
 
" Yes, he was in a muddle , now it is all sorted out for him ," she said with a lump in her throat .
"Come , let's put a nice cup of tea, because we can use one now ," Jet said.

" Will you have another dog?" Anna asked as she took a book in her hand with a nice drawing of a young labrador with a shoe in his mouth. "It would be a good idea , otherwise you will be all alone with Grisou and you will be lonely. " . " Well, I was thinking about it, but I'm not so young anymore and that makes the decision difficult ." " Well , I 'll be there to help when you need it ," the girl said happily . " " That's very sweet of you . You know what , we will both try to draw two the same as this drawing. "Yeah , cute”, and so they sat with a teapot to spend the afternoon at the large table with pencil and paper .

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten