maandag 25 mei 2015

De dagen zonder Jasper. The days witout Jasper


Het was een hele verandering om de winkel binnen te komen zonder te wachten op de oude hond. En de lichamelijke pijn deed haar soms krimpen. Ze bracht de morgen door met spullen van Jasper in haar auto te leggen , die thuis werden gewassen. Ondertussen waren Magda , de krantenvrouw en haar trouwe buurvrouw Marleen al eens binnen gekomen. Iedereen was in tranen. Enkele klanten waren ook getuige van het verdriet in de winkel.
Zo gingen uiteindelijk de dagen door. Het was zo stil en eenzaam. Hoe moest ze nu verder? Magda vond dat er een pup moest komen. Maar ze was toch al op leeftijd. " maar nee, Jet, je bent zo fit als een hoentje. We zijn er met z'n allen wanneer er wat is van ziekte enz. Het kan nog best. Jet dacht daar toch anders over. Ze moest eerst eens even weg van de winkel en van de herrinneringen. Zo besloot ze gebruik te maken van het lange vrije weekend om eens naar de kust van Frankrijk te rijden, daar een mooie lange wandeling te maken bij Cap-Gris Nez en een beetje verder te trekken. Eens alles op een rijtje zetten. Ook dat had ze gedaan. De eenzaamheid ging er echt niet mee weg. De wandeling zonder Jasper was eigenlijk ongezellig en de reis werd al snel ingekort omdat de ruitenwissers het niet meer deden. Nu was het maandag en zat ze met pijn in haar hart weer in haar oude winkel. De ziel was eruIt, dat was het. Misschien moest ze een oudere hond nemen. Nee, zei een ander, met een pup heb je heel jong leven om je heen en dat lijkt niet op Jasper. Je hebt het super druk en er gebeuren altijd dingen waar je om kan lachen . 
Er was ergens een nestje bij een mevrouw die alles had gedaan om een gezond nestje te kweken. Het zag er zo goed uit. De verleiding werd dan ook alle dagen groter. Ze had nog 2 mannetjes en 6 kopers. Maar ze mocht komen en dat ging a.s. Zondag gebeuren.
Nu eens kijken tussen de boeken of er nog wat bij staat over de omgang met puppies.
Ja, er stonden genoeg boeken over het omgaan met puppies. Veel Labrador boeken. Ergens moest nog een boekje liggen over de jonge labrador geschreven door Esther Verhoef. Ze gebruikte voor haar boekje veel foto's van Jasper. Gelukkig kon ze dat nu niet vinden. 
Terwijl ze aan haar tafel zat ging de deurbel. Daar kwam Anna binnen, het jonge meisje dat zo verdrietig was omdat haar vader gestorven was. 

" Hallo Anna, hoe gaat het met je? Je ziet er zo leuk uit in je fleurige T- shirt. ", zei Jet tegen haar. Maar Anna zocht onder de tafel of ze Jasper zag. De mand stond er ook niet. " waar is Jasper ?" Vroeg ze onzeker, maar toen ze de hondenboeken op tafel zag liggen begreep ze dat Jasper er niet meer was. " " Heeft hij nog pijn gehad?" vroeg ze terwijl de tranen in haar ogen stonden. " Nee Anna, hij viel in slaap en is niet meer wakker geworden. We hebben hem wel een spuitje gegeven zodat hij niet meer wakker zou kunnen worden , want het zou anders niet fijn voor hem zijn geweest.
" Ja, hij was erg aan het sukkelen, nu heeft hij het vast erg fijn,"  zei ze met een brok in haar keel. 
" kom, laten we een lekkere kop thee zetten, want die kunnen we wel gebruiken nu", zei Jet .
"Gaat u weer een hond nemen? "vroeg Anna terwijl ze een boek in haar hand nam met een hele leuke tekening van een jonge labrador met een schoen in zijn bek. "Lijkt me wel een goed idee, anders bent u helemaal alleen met Grisou en dan wordt u eenzaam. ". "Nou, ik zat er over te denken, maar ik ben niet zo jong meer en dat maakt de beslissing moeilijk". "Nou, maar ik kom echt wel helpen wanneer het nodig is", zei het meisje blij. ""Dat is heel lief van je. Weet je wat , we proberen alletwee deze tekening na te tekenen. "Ja, leuk, En zo zaten ze bij een pot thee de middag door te brengen aan de grote tafel met potlood en papier.

In English


It was quite a change to enter the shop without the old dog appearing. The physical hurt sometimes seemed to have diminished her . She spent the morning putting stuff Jasper’s stuff in her car, which she had washed at home . Meanwhile, Magda , the newspaper woman and her trusty neighbour Marleen had already arrived. Everyone was in tears. Some customers also felt the sadness in the store.

The days eventually passed by. It was so quiet and lonely. How was she now? Magda felt that there had to be a puppy. But Jet felt that she was already elderly. "But no, Jet, you're as fit as a fiddle. We are all together when there is some disease etc.” It can still, however. Jet still thought differently. First she had to get away from the shop and her minders. So she decided to use the long free weekend to drive to the coast of France, to do a nice long walk at Cap Gris Nez and to move on a bit. Get things straight. They did. The loneliness was really not getting away. The walk without Jasper was actually unbearable and the trip was soon shortened because the windscreen wipers stopped working. Then it was Monday and she sat with pain her heart in her old shop. The soul was bared, that was it. Maybe she should take an older dog. No, said another, with a puppy you will have very young life around you and it won’t look like Jasper. You will be super busy and there will always be things happening that you can laugh at.
A lady had puppies and she had done everything to create a healthy litter. It looked so good. The temptation was became greater every day. She had 2 males and 6 buyers. But she could come and it would happen on Sunday.

Now she had to look at books about puppies and find out more.
Yes, there were plenty of books about puppies. Many Labrador books. One was a book about a young labrador written by Esther Verhoef. She used in her book many pictures of Jasper . Luckily, she did not find that one .

As she sat at her table , the doorbell rang . As Anna came in , the young girl was so sad because her father had died.
 
" Hi Anna , how are you ? You look so cute in your colorful T- shirt. " Jet told her. But Anna was looking under the table for Jasper . The basket also was not there. "Where's Jasper ? " She asked uncertainly , but when she saw the dog books on the table she saw that Jasper was not there . " " Does he still have pain ? " She asked as the tears in her eyes. " No , Anna, he fell asleep and did not wake up . We have given him a shot that he could not wake up , because otherwise it would not have been nice for him .
 
" Yes, he was in a muddle , now it is all sorted out for him ," she said with a lump in her throat .
"Come , let's put a nice cup of tea, because we can use one now ," Jet said.

" Will you have another dog?" Anna asked as she took a book in her hand with a nice drawing of a young labrador with a shoe in his mouth. "It would be a good idea , otherwise you will be all alone with Grisou and you will be lonely. " . " Well, I was thinking about it, but I'm not so young anymore and that makes the decision difficult ." " Well , I 'll be there to help when you need it ," the girl said happily . " " That's very sweet of you . You know what , we will both try to draw two the same as this drawing. "Yeah , cute”, and so they sat with a teapot to spend the afternoon at the large table with pencil and paper .

 

dinsdag 5 mei 2015

15 mei. afscheid van Jasper. Goodbye Jasper.

Het was een rustige morgen. Maar het was nog vroeg.

Jet vond het heerlijk om zo vroeg in de morgen  in de boekenwinkel rond te lopen. Boeken te bekijken en een beetje te schrijven. Samen met haar labrador Jasper en kat Grisou was het echt een paradijs voor haar. Ze werkte ook graag in de tuin en reizen was ook haar grote passie. Maar nu Jasper al een oude opa was leek het beter om maar in haar boekenwinkel te vertoeven. Reizen ging ze echt nog wel doen. Kling Klang, de deurbel kondigde bezoek aan. Het was Marjolein. Zij was preparateur en conserveert dode dieren  En y ze had iets in haar hand.
' Dag Jet, ik kom je Titus brengen .' Marjolein zette de opgezette Kerkuil op tafel. ' wat is hij mooi geworden Marjolein. Nou, ik ben er heel blij mee. Natuurlijk even oppassen dat Grisou er niet mee gaat vechten. Zin in een kopje koffie?  Oh, heerlijk. Het is nu erg rustig in de stad. Het is bevrijdingsdag vandaag en veel winkels zijn gesloten, ' zei Marjolein. ' Dit is geen winkel maar hier voel je je bevrijd, zei Jet. ' Je hebt gelijk. Zo heerlijk rustig tussen al die boeken. Heb je gisteren de documentaire gezien over   De Humoristische goochelaar Ben Ali Libi ?  Ja, heb ik gezien en ook dat prachtige gedicht van Willem Wilmink dat zo ontroerend werd voor gedragen door Joost Prinsen.


Ben Ali Libi 
 
Op een lijst van artiesten, in de oorlog vermoord,
staat een naam waarvan ik nog nooit had gehoord,
dus keek ik er met verwondering naar:
Ben Ali Libi. Goochelaar. 

Met een lach en een smoes en een goocheldoos
en een alibi dat-ie zorgvuldig koos,
scharrelde hij de kost bij elkaar:
Ben Ali Libi, de goochelaar. 
Toen vonden de vrienden van de Weduwe Rost
dat Nederland nodig moest worden verlost
van het wereldwijd joods-bosjewistisch gevaar.
Ze bedoelden natuurlijk die goochelaar. 
Wie zo dikwijls een duif of een bloem had verstopt,
kon zichzelf niet verstoppen, toen er hard werd geklopt.
Er stond al een overvalwagen klaar
voor Ben Ali Libi, de goochelaar. 
In 't concentratiekamp heeft hij misschien
zijn aardigste trucs nog wel eens laten zien
met een lach en een smoes, een misleidend gebaar,
Ben Ali Libi, de goochelaar. 
En altijd als ik een schreeuwer zie
met een alternatief voor de democratie,
denk ik: jouw paradijs, hoeveel ruimte is daar
voor Ben Ali Libi, de goochelaar. 
Voor Ben Ali Libi, de kleine schlemiel,
hij ruste in vrede, God hebbe zijn ziel. 
Willem Wilmink,
Uit: Je moet je op het ergste voorbereiden
Uitgeverij Bert Bakker 2003 
Zie ook www.nederland4045.nl

Ze keuvelden nog wat door en Marjolein aaide Jasper over zijn kop. " nou die slaapt vast. " zei ze. 
Ik moest maar eens gaan.  Mijn honden wachten er ik heb nog wat te doen in de tuin." Zei Marjolein.  " Heel hartelijk dank voor het prepareren van Titus. Wanneer je in de buurt bent kom je maar langs."

 
Jet zocht een mooi plekje voor Titus maar werd afgeleid door Jasper. Hij was zo stil. Ze ging een beetje bij hem zitten , maar er was nouwelijks reactie. Dit zag er niet goed uit. Ze moest de dierenarts bellen. " Kan hij meteen komen , met spoed. Het lijkt. Alsof hij in een coma zakt" zei ze tegen de assistente van de dokter. Jasper leek te slapen en Jet aaide hem over zijn kop. Ze spak in zijn oor dat hij een lieve hond was, maar er kwam geen reactie van zijn staart en ook geen emotionele zucht. Nog een maal richtte hij zijn kop een beetje op om hem weer neer te leggen en verder te slapen. Toen de dierenarts kwam werd er een hele snelle hartslag geconstateerd en ze keken elkaar aan. De dierenarts Mark moest niet veel zeggen. Jet begreep dat het  zijn t ijd was. " wanneer hij een spuit krijgt om zijn hart te stimuleren, dat is ook geen optie meer ? Kan wel , zei Mark, maar allebei wisten ze dat het een zeer kort uitstel met veel narigheid  betekende. De tranen stroomden over haar wangen. Haar trouwe vriend te laten sterven viel haar heel zwaar . Maar nu was het moment dat hij van niets wist . Mark ging de spuit klaar maken buiten bij zijn auto en Jet aaide Jasper over zijn poten . Ze sprak zachtjes in zijn oor. Er was geen enkele reactie meer, hij snurkte zacht en reglmatig. Toen Mark terug kwam was het in 10 minuten gebeurd. Hij zakte zachtjes weg en ademde niet meer. Samen zaten ze nog een poosje bij de hond en daarna droegen ze hem in de auto van de dokter. Hij reed weg met de hond en Jet bleef verslagen achter in tranen. 


In English


It was a quiet morning. Jet loved to be in the old bookstore very early to look at the books and to write a bit. Together with her Labrador Jasper and cat Grisou , it was a real paradise for her.

 

Working in the garden and travelling were also passions  of hers, but because Jasper was so old it seemed better to her to stay in the bookshop with him. There will come a time to travel for her.

 

Kling klang, the doorbell told her that there was a visitor

 

It was Marjolein , the taxidermist and she had something in her hand.

 

" Hello Jet, I bring you Titus”, and she put the stuffed Barn Owl on the table.

 " Oh, he is gorgeous, Marjolein. I am very pleased with it. Of course, I must make sure that the cat does not fight with him. Do you want a cup of coffee?”

 “Oh yes, lovely. It is so quiet outside. It is because it is Liberation Day and many shops are closed."

 

 Marjolein answers that her shop is not a shop. “ You feel liberated inside this room between all of the books.”

 

“Marjolein, did you see the documentary about the magician Ben Ali Libi?” “Yes I saw it, with that beautiful poem by Willem Wilmink that was so movingly read by Joost Prinsen.

 
 
 With a smile and an excuse and a magic box
and an alibi that he carefully chose
He coult get  some  monney for a meal
Ben Ali Libi, the magician.

 
Then The friends of Widow Rost found the need
that Holland got rid of the worldwide
Jewish-bosjewistisch danger.
They meant of course that magician.
 
Who so often had hidden a pigeon or a flower,
could not hide himself, when there was knocked hard on the door
There was already a car  ready for picking up
Ben Ali Libi, the magician.
 
in the concentration camp
he  maybe has show his  nicest tricks
still even show it with a smile and an excuse, a misleading gesture,
Ben Ali Libi, the magician.
 
And always when I see a loudmouth
with an alternative to democracy,
I think: your paradise, how much space is there
for Ben Ali Libi, the magician.
 
For Ben Ali Libi, the small goofed,
he retired in peace,
God rest his soul.
 

 

 "It is time to go, " Marjolein said after a while. She looked down under the table and said to the dog, " I have some dogs waiting at home Jasper" but Jasper was not looking up.

 

"He is deaf! He can’t hear you.”

 Marjolein went and Jet was sitting next to Jasper. She petted him on his bag but there was no response. He was snoring a bit as usual. She said in his ear and " you are a very good boy.” but there was no reaction whatever. Then she tried to wake him up, but he didn't wake. She thought that the vet needed to come and she took her mobile out of her pocket. In 15 minutes the vet was there and Jasper was still asleep. The doctor was listening to his heart. He looked  at Jet and said, "His heart is beating very fast. I think that he will not awake. He is too weak to recover Jet.”

 

Jet was sitting still beside the dog. “I know, I have already said goodbye to him. You can put him to sleep if you can do that here. I lock the door and then it will be time.” The vet went to his car to get the things he needed. After a while he came back in and lock the door behind him. Jet was in tears and laid her hand on the dog. Jasper was still asleep and didn't feel anything. After 10 minutes it was over.

The 2 people sat for a while with the dog and than Marc took Jasper with him in the car, leaving Jet behind in tears.